Archive Page 2”Statsfeminismen” – bra eller dåligt för män?

De senaste åren har ett antal personer och grupper  alltmer högljutt förmedlat sin syn att Sverige präglas av en så kallad ”statsfeminism” som – enligt samma rösters utsagor – representerar ett orättfärdigt särintresse då endast kvinnors och flickors intressen bevakas och tas upp. Kritiken riktas mot staten och den förda jämställdhetspolitiken – det låter ofta som om ”statsfeminismen” är själva orsaken till de problem som män och pojkar är överpresenterade inom: kortare medellivslängd, högre olycksbenägenhet och självmordsfrekvens, överrepresentation inom hemlöshet, ensamhet, drogmissbruk osv. Samma grupper hävdar vidare gärna att kvinnor alls inte längre är underordnade  och att jämställdhetspolitiken inte är kunskapsbaserad eller ”objektiv”.

Om man lyfter blicken så upptäcker man dock att i länder där det helt saknats eller saknas en ”statsfeminism” – d v s en aktivt förd jämställdhetspolitik som vill bryta kvinnors och flickors underordning och förändra ojämställda sociala könsnormer – där är de problem som män och pojkar som grupp upplever som regel långt värre än i Sverige eller i andra jämförbara länder. ”Statsfeminismen” tycks alltså inte bara kunna leda till gradvisa förbättringar för kvinnor och flickor utan faktiskt också för män och pojkar.

Orsaken till de problem som män och pojkar är överpresenterade inom står i själva verket att finna i de könsnormer och -mönster, inklusive manlighetsnormer, som är del av det ojämställda samhället.

Samtidigt är det befogat med en viss kritik av jämställdhetsdebatten och -politiken i Sverige: de politiska partierna och dess företrädare, liksom berörda myndigheter och forskare, har i allmänhet ännu inte anammat eller på allvar fört ut kunskapen om hur män och pojkar får privilegier och makt parallellt med en rad svårigheter och utsatta positioner som en följd av det ojämställda samhällets sociala normer för manlighet. I själva verket är en tystnad och blindhet inför en normativ manlighet som orsakar också problem för män och pojkar en bärande del av ett ojämställt samhälle – denna tystnad upprätthåller ojämställdheten till men för alla.

De grupper som ensidigt ser män och pojkar som offer, och som finner orsaken till detta  i en  ”statsfeminism” med en felaktig subjektiv verklighetsbeskrivning av kvinnors och flickors underordning, riskerar i själva verkat att göra sig själva och alla män en björntjänst. Män och pojkar behöver inte mindre av jämställdhetspolitik – vi behöver än mer av, men också en väsentligt vidareutvecklad, jämställdhetspolitik som aktivt synliggör också manlighetsnormer – manlighetsnormer som är skadande för kvinnor och flickor och för män och pojkar själva.

/Klas Hyllander

Kopplingen är maskulinitet byggd på makt

Idag publiceras i DN en gemensam debattartikel av Fryshusets Exit och ministern Birgitta Ohlsson. Man tar upp behovet av ett strategiskt förebyggande arbete mot alla former av våldsbejakande extremism. Skribenterna menar att debatten om denna typ av våldsyttringar och grupper behöver lösgöra sig från att ta upp endast enskilda sfärer såsom extrem islamism, vit-makt-miljöer eller vänsterextremism. Istället behöver man se likheterna dem emellan.

”Likheten i den påverkan som olika extremistiska grupper utövar på sina anhängare är slående”, skrivs det i artikel.

Likheten handlar i hög grad om mönster kring kön, eller mer precist om sociala normer för maskulinitet baserade på makt. Det är inte en slump att det är framförallt pojkar som dras till, rekryteras eller behöver hjälp att hoppa av våldsbejakande extremism alldeles oavsett ”ideologisk” eller ”religiös” fana.

Självklart behövs ett strategisk förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Men precis som länspolismästare Carin Götblad föreslog i sitt utredningsförslag förra året för att motverka rekrytering till kriminella grupperingar, så måste detta förebyggande arbete inriktas på hur pojkar har det och påverkas av stereotypa föreställningar om manlighet. Götblad lyfter fram 5000 pojkar i socialt utsatta områden i Sverige som primär målgrupp för förebyggande insatser på detta område. Det ”Projekt Pojke” som Götblads utredning föreslog borde vara del av samma strategiska förebyggande arbete som det som Ohlsson nu efterlyser.

Frågan ligger i regeringens händer. Ett relevant utredningsförslag har redan presenterats. Vi väntar på ett beslut.

/Klas Hyllander

Mycket på gång…

Aktiviteten i Män för Jämställdhets alla olika projekt är på en högre nivå än någonsin förr. Det är fantastiskt roligt – samtidigt har vår  utåtriktade kommunikation på blogg, hemsida etc. dessvärre fått stå tillbaka under en tid. På ett sätt avspeglar detta tydligt situationen vad gäller finansiering av svenska civila organisationers verksamhet inom sociala frågor – skriande brist på medel för basverksamhet, betydligt fler möjligheter till mer kortsiktig projektfinansiering.

Vår stödverksamhet för killar, Killfrågor.se, blomstrar, med många besökare och chattar varje gång vi har öppet. Snart kommer nya funktioner och nytt innehåll på sajten som ska göra den än mer lockande att besöka och ta del av. Samtidigt utbildar vi nya volontärer för att kunna utöka öppettiderna, och vi söker också aktivt efter sponsorer och nya finansieringsalternativ för den fortsatta verksamheten.

Machofabriken är ett annat av våra utvecklingsprojekt som snart kommer att börja synas rejält. Den 15 mars lanseras Machofabriken framförallt gentemot skolan. Det är ett pedagogiskt material baserat på kortfilmer och övningar som undersöker sociala manlighetsnormer med syftet att främja jämställdhet och förebygga våld för både killars och tjejers skull. Materialet är unikt i sitt slag, och vi och våra partners SKR och Roks, är övertygade om att det kommer sätta avtryck i arbetet för jämställdhet!

Under den gångna hösten har vi också dragit igång projektet Frihet från våld som under tre år framåt kommer att utveckla/vidareutveckla ett våldspreventionsprogram utifrån kunskap om sociala könsnormer och makt. Precis som för Killfrågor.se och Machofabriken är det Arvsfonden som finansierar detta projekt.

Alldeles nytt är vidare ett projekt kring främjandet av jämställdhet tillsammans med män och pojkar inom de nationella minoriteterna i Sverige.

Vårt internationella arbete utvecklas också. Inom kort kommer vi kunna berätta mer om nya samarbetsprojekt med ryska organisationer, uppdrag för EU:s jämställdhetsinstitut och vidarutveckling av MenEngage Europe.

Ja, som sagt, mycket på gång…

/Klas Hyllander

Också män och pojkar mår bra av jämställdhet

I veckan sätter P1:s Tendens respektive Barnen ljuset på hur traditionella manlighetsnormer alstrar ohälsa bland män och pojkar. Det är vi tacksamma för.

Men nu väntar vi otåligt på att också politikens och myndigheternas ledare ska lyfta dessa frågor. Vi väntar på att de ska föra fram att detta rör sig om strukturella problem. Och vi väntar på att de ska bära fram kunskapen om att jämställdhetsfrämjande politik med män och pojkar som målgrupper – vilket ju förändrar manlighetsnormer – är medicinen.

Jämställdhet är bra för alla. Men det kräver att vi tänker nytt också kring män.

//Klas Hyllander

SD bygger på en specifik form av maskulinitet

Så har alltså ett rasistiskt parti gjort sitt inträde i riksdagen. I media har det bland annat noterats att partiet nästan bara företräds av män. Varför?

Den amerikanske sociologiprofessorn Michael Kimmel har i sina studier av nynazistiska rörelser i USA, Sverige och Norge funnit inte bara de förväntade rasistiska idéerna, utan också starka inslag av ojämställda och könskonservativa idéer om män och kvinnor.

Dessa rörelser hämtar kraft ur en offerkänsla som anger att någon annan (läs ”främlingen”) tar eller ges det som är ämnat åt ”oss”. Denna förgivettagna förväntan – att den egna gruppen skulle ha rätt till eller företräde till vissa privilegier eller resurser framför en annan grupp – ligger samtidigt väldigt nära kärnan i manlighetsnormer som på olika sätt genereras i ett ojämställt samhälle. Just därför har också SD en särskild dragningskraft på unga män med en historia av att känna sig marginaliserade och maktlösa, d v s män som gärna iscensätter en dominant form av manlighet i ett försök att hantera dessa känslor.

Idéer om rasism och dominant manlighet hämtar kraft av varandra. En medveten och aktiv politik för att reformera manlighetsnormer är därför en avgörande ingrediens för att motverka rasism. Frågan är närmast om en regeringsallians av liberaler, högerpartier och kristdemokrater – de senare med könskonservativa idéer – har insikten, modet och förmågan för att sätta en sådan nydanande politik i verket.

//Klas Hyllander

Brister i partiernas politik mot våld

Nu är en av våra debattartiklar publicerad på Newsmill!

Läs också tidigare inlägg på temat.

//Klas Hyllander

Bröstpump eller inte bröstpump – det är inte frågan

Tänk att det kan bli så mycket uppmärksamhet kring Ohlys bröstpump. När bröstpumpen inte har något som helst med saken att göra. Många mammor fortsätter att amma sina barn utan att ens komma i närheten av en bröstpump långt efter att de gått tillbaka till förvärvsarbetet. Amning är inte ett relevant argument i frågan om en jämnt delad föräldraförsäkring.

//Klas Hyllander


klicka och kom till män för jämställdhets hemsida

Arkiv

Twitter